March 24, 2023

มิติใหม่การบิณฑบาต พระสงฆ์ลอยจากยอดไม้ ให้ญาติโยมร่วมทำบุญ

มิติใหม่การบิณฑบาต พระสงฆ์ลอยจากยอดไม้ ให้ญาติโยมร่วมทำบุญ
VDO มิติใหม่การบิณฑบาต พระสงฆ์ลอยจากยอดไม้ ให้ญาติโยมร่วมทำบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *