March 20, 2023

เณรน้อย ลูกเณรน้อย ช่างน่ารักซะเหลือเกิน ปฏิบัติธรรมตามหลวงตา ขอให้บรรลุ ธรรมะณ.เณรนะสาธุๆ

เณรน้อย ลูกเณรน้อย ช่างน่ารักซะเหลือเกิน ปฏิบัติธรรมตามหลวงตา ขอให้บรรลุ ธรรมะณ.เณรนะสาธุๆ
VDO เณรน้อย ลูกเณรน้อย ช่างน่ารักซะเหลือเกิน ปฏิบัติธรรมตามหลวงตา ขอให้บรรลุ ธรรมะณ.เณรนะสาธุๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *