June 9, 2023

ลายมือเป็ นเส้นกากบาท มีความห มายดีแบ บนี่ ใครมีสาธุได้ไหม

ลายมือเป็ นเส้นกากบาท มีความห มายดีแบ บนี่

ลายมือที่อยู่บนฝ่ามือเป็นกากบาทนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่บอกความหมายในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี ในด้านของวันเดือนปีเกิด

เราสามารถที่จะใช้เป็นกุญแจไขความลับสู่ความเป็นไปในชีวิต ทำให้เราได้รู้จักตนเองและคนรอบข้างได้ดีด้วยในด้านของลายมือนั้น

คนที่มีลายมือลักษณะแบบนี้ จะมีความสำคัญอย่างไรในด้านของโชค ล า ภ จะเป็นอย่างไรนั้น เราลองมาดูความหมายกันดู

ในส่วนของเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ความหมายคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ที่กลางฝ่ามือนั้น ไม่ว่าจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา

หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้น

ในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

เช่นเดียวกับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้ ทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญ และเ ว รก ร ร มที่ทำมาตั้งแต่ในชาติปางก่อน

บางที่ยังหมายถึง คนที่ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึก จึงยังต้องมาทำหน้าที่ ในการช่วย เหลือผู้คน บางคนบ ว ชไม่สึก


และคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแคล้ว คลาด กับสิ่งต่างๆอยู่ตลอด ไม่ค่อยที่จะมีศั ต รู เพราะศั ต รูมักจะแพ้ ภั ยตนเอง

หรือจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด เขาเรียกว่ามีพระเกตุคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรงๆ ไม่อ้อมค้อม

โดยส่วนใหญ่แล้วลายมือที่จะมีเส้นกากบาทที่กลางฝ่ามือมีสติปัญญา กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความกล้า หาญ

ก็จะใช้เป็น แต่มักจะมีปัญหาในด้านของความรัก สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในความรักมากๆ ไม่ประสบความสำเร็จในด้านของความรัก

ก็มีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไป

ส้นกากบาทกลางฝ่ามือ คือ เส้นสัม ผั ส ที่หก หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดี

แต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำ ก็จะกลายเป็นคน ห ว า ด ระ แวงได้ง่าย เช่น

ความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติ จั บ ผิ ดแฟนคนรัก ก็จะชอบ จั บ ผิดทำให้หลายๆคนต่างอยู่กันไม่ได้

แต่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มักจะได้มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยของคนรักก็ เป็นเอาใจเก่ง มีความสุข

ดูแลครอบครัวเป็น จงมองง่ายๆ หรือสังเกตง่ายๆ จาก ห ม อ ดูบางท่านที่ ล้ ม เหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดทั้งๆ

ที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆ ตลอด เพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกิน จนเกิดเป็นความก ลั วทั้งๆ

ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *