March 28, 2023

ปิดตำนาน “เจ๋ง อัจฉริยะคิดเลขเร็ว” จากไปอย่างสงบ

ปิดตำนาน “เจ๋ง อัจฉริยะคิดเลขเร็ว” จากไปอย่างสงบ

VDO ปิดตำนาน “เจ๋ง อัจฉริยะคิดเลขเร็ว” จากไปอย่างสงบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *