February 4, 2023

น็อต วิศรุต บริจาค 2 ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิด

น็อต วิศรุต บริจาค 2 ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิด
VDO น็อต วิศรุต บริจาค 2 ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *