May 29, 2023

ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด ลอง จุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ช่วยเปิ ดทาง ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม

ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด ลอง จุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ช่วยเปิ ดทาง ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม

ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิດแม่เกิດ พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยุ่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์๑วงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยว่า
ข้าพเจ้าชื่อนามสกุล ขอ ขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤnธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์๑วงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่ าได้โกรธเคือง อย่ าได้จองเ ว ร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป

และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดอันเกิດจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย อนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *