March 24, 2023

หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ เต็มๆให้งวด 2/5/65ใครรอบ้าง สาธุได้ไหม

หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ เต็มๆให้งวด 2/5/65ใครรอบ้าง สาธุได้ไหม

VDO หลวงปู่คล้ายบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​ให้ทำบุญนะ เต็มๆให้งวด 2/5/65ใครรอบ้าง สาธุได้ไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *