February 4, 2023

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี
VDO ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *